Reklamacje

Sklep Bestcare zawsze ustosunkuje się do przedstawionej przez Państwa reklamacji. Szanujemy Klientów i obowiązujące aktualnie przepisy prawa.

Aby poinformować nas o Państwa decyzji dotyczącej składanej reklamacji, mogą Państwo skorzystać z przygotowanego formularza reklamacji, który dostępny jest pod adresem …………………………………………………………………………………

W myśl obowiązujących przepisów prawa ponosimy wobec Państwa odpowiedzialność na zasadach, które zostały określone w Kodeksie cywilnym zarówno za wady fizyczne, jak i prawne.

Po wykryciu wady mogą Państwo:

  1. Złożyć oświadczenie, które dotyczy żądania obniżenia ceny;
  2. Złożyć oświadczenie, dotyczące odstąpienia od umowy (nie obowiązuje, gdy wada jest nieistotna);
  3. Żądać wymiany zakupionej rzeczy na nową, wolną od wad;
  4. Żądać usunięcia zauważonej wady.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, gdzie po jego otwarciu nie można jej zwrócić ze względów higienicznych oraz ze względu na ochronę zdrowia (produkt Mimos – produkt medyczny) .

Prosimy o dostarczenie wadliwej rzeczy wraz z dowodem zakupu na adres: Sklep Bestcare, Bestcare Paulina Ławrowska, Kminkowa 164B/3, 62-064 Plewiska

W ciągu 14 dni ustosunkujemy się odpowiednio do złożonej przez Państwa reklamacji.