Regulamin wizyt

1.  Ważność pojedynczego karnetu wynosi 30 dni.

2.  Wizyty zakupione w ramach karnetu muszą zostać zrealizowane w wyznaczonym czasie (30 dni), po jego upływie karnet staje się nieważny.

3.  Jeżeli wizyta zostanie odwołana przez klienta, można przełożyć ją na inny wolny termin w kalendarzu fizjoterapeutki, nieprzekraczający daty upłynięcia ważności karnetu. Nie można odrabiać wizyt po wygaśnięciu karnetu.

4.  Jeżeli wizyta zostanie odwołana z winy fizjoterapeutki, będzie ona nadrobiona w czasie obowiązywania karnetu (jeśli będzie taka możliwość) lub w najbliższym możliwym terminie po jego wygaśnięciu.

5.  Opłata za karnet uiszczana jest w całości z góry.

6.  Jeżeli klient nie zrealizuje umówionej wizyty bez uprzedniego odwołania (najpóźniej 3 godziny przed terminem) wizyta jest uznawana za zrealizowaną w ramach karnetu i nie ma
możliwości odrobienia jej

7.  Jeśli klient nie dotrze na umówioną wizytę bez uprzedniego odwołania jej (minimum 3 godziny przed planowanym spotkaniem) zobligowany jest do uiszczenia opłaty za tę wizytę wg cennika. Opłatę należy przekazać przelewem na konto: Paulina Ławrowska PKO B.P. 10102040270000170207390240