Regulamin wizyt

1.  Ważność pojedynczego karnetu wynosi 30 dni.

2.  Wizyty zakupione w ramach karnetu muszą zostać zrealizowane w wyznaczonym czasie (30 dni), po jego upływie karnet staje się nieważny.

3.  Jeżeli wizyta zostanie odwołana przez klienta do 12 godzin przez jej rozpoczęciem, można przełożyć ją na inny wolny termin w kalendarzu fizjoterapeutki, nieprzekraczający daty upłynięcia ważności karnetu. Nie można odrabiać wizyt po wygaśnięciu karnetu. 

Jeżeli klient nie zrealizuje umówionej wizyty bez uprzedniego odwołania (najpóźniej 12 godzin przed terminem), wizyta jest uznawana za zrealizowaną w ramach karnetu i nie ma możliwości jej odrobienia.

4.  Jeżeli wizyta zostanie odwołana z winy fizjoterapeutki, będzie ona nadrobiona w czasie obowiązywania karnetu (jeśli będzie taka możliwość) lub w najbliższym możliwym terminie po jego wygaśnięciu.

5.  Opłata za karnet uiszczana jest w całości z góry.

6. Karnet nie podlega zwrotowi i nie ma możliwości uzyskania zwrotu całej należności lub części należności w formie pieniężnej po jego zakupie. W szczególnych sytuacjach istnieje możliwość wykorzystania karnetu przez inną osobę w czasie trwania ważności karnetu.

7.  Jeśli klient nie dotrze na umówioną wizytę bez uprzedniego odwołania jej (minimum 12 godzin przed umówionym terminem) zobligowany jest do uiszczenia opłaty za tę wizytę wg cennika. Opłatę należy przekazać przelewem na konto: Paulina Budzińska PKO B.P. 10102040270000170207390240