Regulamin sklepu internetowego Bestcare. Obowiązuje od 1.09.2021r

 

REGULAMIN

§1 Definicje

 1. Adres pocztowy  imię i nazwisko lub nazwa firmy, miejscowość, ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu, kod pocztowy; w przypadku miejscowości bez ulic: nazwa miejscowości wraz z numerem budynku, kod pocztowy.
 2. Adres reklamacyjny: Bestcare Sp. z o.o., ul. Winoroślowa 4, 60-185 Skórzewo NIP: 777-337-78-80 .
 3. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem https://dzieci-rehabilitacja.pl/koszty-i-terminy-dostawy/ – zestawienie możliwych rodzajów dostawy wraz z kosztami.
 4. Dane do kontaktu: Sklep Bestcare Sp. z o.o., ul. Winoroślowa 4, 60-185 Skórzewo NIP: 777-337-78-80.
 5. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej, określenie przewoźnika i kosztów, wymieniona w cenniku dostaw dostępnym pod adresem https://dzieci-rehabilitacja.pl/koszty-i-terminy-dostawy/
 6. Dowód zakupu – obejmuje fakturę, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z obowiązującą Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 7. Karta produktu pojedyncza podstrona sklepu razem z informacjami o pojedynczym produkcie.
 8. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje u Sprzedającego zakupu związanego w bezpośredni sposób z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
 10. Kodeks dobrych praktyk  czyli zbiór zasad postępowania, głównie norm etycznych i zawodowych, o których jest mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
 11. Konsument  osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonuje u  Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 12. Koszyk – stanowi go sporządzona przez Kupującego lista produktów oferowanych w sklepie.
 13. Kupujący – Konsument, jak i Klient.
 14. Miejsce wydania rzeczy  wskazany przez Kupującego w zamówieniu adres pocztowy lub punkt odbioru.
 15. Moment wydania rzeczy – moment, kiedy Kupujący lub wskazana przez Kupującego do odbioru osoba trzecia stanie się właścicielem zakupionego towaru.
 16. Płatność  sposób dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę,  dostępny dla Państwa pod adresem https://dzieci-rehabilitacja.pl/regulamin-sklepu-internetowego-bestcare-obowiazuje-od-1-06-2017r/
 17. Prawo konsumenckie – na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 18. Produkt – przedmiot zamówienia podany w sklepie Sprzedającego, jako jednostka miary minimalna i niepodzielna. Cena podana przez Sprzedającego dotyczy zawsze jednej jednostki produktu.
 19. Przedmiot umowy – produkty łącznie z dostawą, które są przedmiotem umowy.
 20. Przedmiot świadczenia  przedmiot umowy.
 21. Punkt odbioru  miejsce, w którym wydane zostaną rzeczy, które nie jest adresem pocztowym, wyszczególnione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.
 22. Rzecz – rzecz ruchoma, która może stanowić lub stanowi przedmiot umowy.
 23. Sklep – serwis internetowy, który można znaleźć pod adresem internetowym https://dzieci-rehabilitacja.pl/sklep/ W sklepie Kupujący może złożyć zamówienie.
 24. Sprzedający: Sklep Bestcare Sp. z o.o., ul. Winoroślowa 4, 60-185 Skórzewo NIP: 777-337-78-80.
 25. System  stanowią współpracujące ze sobą urządzenia informatyczne i oprogramowania, które zapewniają kompleksową obróbkę danych dzięki sieciom telekomunikacyjnym przy pomocy Internetu.
 26. Termin realizacji  liczba godzin lub dni roboczych wskazana na karcie produktu.
 27. Umowa – umowa, którą zawiera się poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w myśl Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów, a także umowa dotycząca sprzedaży zgodnie z art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 28. Wada – termin określający fizyczne i prawne wady produktu.
 29. Wada fizyczna  występuje wówczas, gdy sprzedana rzecz jest niezgodna z przedmiotem umowy, a zwłaszcza, gdy:
  1. Nie posiada ona właściwości, które przypisywane są rzeczom tego rodzaju w odniesieniu do okoliczności i przeznaczenia ich użytkowania:
  2. Nie posiada cech deklarowanych przez Sprzedającego;
  3. Nie jest zdatna do wykorzystania w zakresie działalności, o której była mowa w umowie, i nie zostały zgłoszone zastrzeżenia do takiego przeznaczenia;
  4. Konsument otrzymał ją w stanie niekompletnym;
  5. W przypadku niewłaściwego montażu i uruchomienia, wykonanego przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą  ponosi odpowiedzialność, lub przez Konsumenta, który postąpił zgodnie z instrukcją otrzymaną od Sprzedającego;
  6. Nie ma właściwości, o których zapewniał producent lub osoba reprezentująca go, a także wprowadzająca rzecz do obrotu lub ktoś, kto umieszcza na sprzedanej rzeczy swoją nazwę, znak lub inne oznaczenie, chyba, że osoba Sprzedająca nie znała tych zapewnień lub nie mogły mieć wpływu na decyzje Konsumenta o zawarciu umowy, lub sprostowano ich treść jeszcze przed zawarciem umowy.
 30. Wada prawna  występuje w momencie, gdy sprzedany przedmiot jest własnością osoby trzeciej lub osoba trzecia ma do niego prawo, oraz w przypadku, gdy ograniczenie to jest wynikiem decyzji odpowiedniego organu.
 31. Zamówienie jest oświadczeniem Kupującego składane jest za pośrednictwem sklepu i w sposób jednoznaczny określa ilość i rodzaj produktów, rodzaj dostawy i płatności, miejsce, w którym rzecz zostanie wydana, a także dane osoby Kupującej. Jego celem jest zawarcie umowy pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym.

 §2 Warunki ogólne

 1. Umowa zawierana jest zgodnie z polskim prawem, w języku polskim, zgodnie z niniejszym regulaminem.
 2. Miejsce wydania rzeczy znajdować się będzie wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Sprzedający zobowiązany jest do świadczenia usług i dostarczenia do Kupującego produktów wolnych od wszelkich wad.
 4. Wszystkie ceny, które podaje sprzedawca są cenami brutto i zawierają w sobie podatek VAT. Ceny wyrażone są w polskiej walucie. Do cen produktów należy doliczyć koszty dostawy. Koszty dostawy zostały określone w cenniku dostaw.
 5. Wszystkie podawane terminy są zgodne z art. 111 Kodeksu cywilnego. Termin podawany w dniach, kończy się w momencie, kiedy upływa ostatni dzień. Jeśli za początek wyznaczonego terminu oznaczonego w dniach przyjmuje się pewne zdarzenie, dzień tego zdarzenia nie jest uwzględniany do wyznaczenia terminu końcowego (jako dzień pierwszy wyznacza się kolejny dzień po nastąpieniu zdarzenia).
 6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, oraz zabezpieczenie wszystkich postanowień umowy,  którego celem jest uzyskanie dostępu w przyszłości do tych informacji następuje w postaci:
  1. Potwierdzenia zamówienia,  czyli wysłanie na podany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, oraz potrzebnych informacji o prawie odstąpienia od umowy, regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, oraz linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzoru odstąpienia od umowy;
  2. Załączenia do zrealizowanego zamówienia, które jest wysyłane na wskazane miejsce wydania rzeczy wydrukowanych:  dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, regulaminu, oraz wzoru formularza odstąpienia od umowy;
 7. Sprzedający poinformuje kupującego o znanych mu okresach gwarancji udzielanych przez osoby trzecie na produkty znajdujące się w sklepie
 8. Sprzedający nie pobiera od kupującego opłaty za komunikację z nim przy wykorzystaniu środków porozumiewania na odległość; a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości, która wynika z umowy zawartej z osobą trzecią, która świadczy na jego rzecz usługę dającą możliwość porozumiewania się na odległość;
 9. Sprzedający zapewnia Kupującemu, który korzysta z systemu poprawny sposób działania sklepu w przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej wyższej niż 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich, które ma wpływ na funkcjonowanie przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może z kolei wpływać na właściwe wyświetlanie sklepu. W związku z tym – w celu uzyskania całkowitej funkcjonalności sklepu, wszystkie oprogramowania powinny zostać wyłączone;
 10. Kupujący może również korzystać z opcji, która jest związana z zapamiętywaniem jego danych przez sklep,  aby ułatwić proces składania każdego kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący podaje wymyślony wcześniej login i hasło, potrzebne do uzyskania dostępu do swojego konta, będące ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, które powinien zachować w tajemnicy i chronić przed dostępem osób trzecich. Kupujący może w każdej chwili móc: sprawdzić, poprawiać, aktualizować dane oraz mieć możliwość usunięcia konta w sklepie;
 11. Sprzedający stosuje się do obowiązującego kodeksu dobrych praktyk;
 12. Kupujący zobowiązuje się do: 
  1. Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez prawo, np. treści propagujących przemoc, naruszających dobra osobiste i wiele innych praw osób trzecich;
  2. Korzystania ze sklepu w taki sposób, aby nie zakłócać jego funkcjonowania, przede wszystkim poprzez używanie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  3. Niepodejmowania działań związanych z rozsyłaniem lub umieszczaniem w ramach sklepu spamu;
  4. Korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Kupujących, a także dla Sprzedającego;
  5. Korzystania z treści umieszczonych w ramach sklepu tylko i wyłącznie w zakresie własnego użytku;
  6. Korzystania ze sklepu zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami regulaminu, oraz ogólnymi zasadami netykiety.

§3 Zawarcie umowy i realizacja

 1. Zamówienia można składać przez całą dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  1. Dodanie produktu do koszyka;
  2. Wybór sposobu dostawy;
  3. Wybór sposobu płatności;
  4. Wybór miejsca wydania rzeczy;
  5. Złożenie w sklepie zamówienia przy użyciu przycisku „Zamawiam z obowiązkiem dokonania wpłaty”.
 3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje w momencie złożenia zamówienia.
 4. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych – po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od momentu złożenia zamówienia. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
 5. Zawarcie umowy z Klientem następuje w momencie przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym Sprzedający informuje Klienta w czasie do 48 godzin od momentu złożenia tego zamówienia.
 6. Realizacja zamówienia Klienta płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych jest dokonywana po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
 7. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty: albo w całości, albo w części wartości zamówienia lub od uzyskania limitu kredytu kupieckiego wartości minimum tego zamówienia lub od zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (które jest płatne przy odbiorze).
 8. Wysłanie przedmiotu umowy dokonuje się w terminie, który jest określony na karcie produktu, natomiast dla zamówień, które są złożone z wielu produktów – w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się w momencie realizacji zamówienia.
 9. Zakupiony przez Kupującego przedmiot umowy jest wysyłany wraz z wybranym przez niego dokumentem sprzedaży oraz  rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego miejsca wydania rzeczy, razem z załącznikami, o których mowa w §2 pkt 6b.

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi, zgodnie z art. 27 Prawa konsumenckiego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez konieczności podania przyczyny i ponoszenia kosztów, z wyjątkiem tych kosztów, które zostały określone w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość obejmuje 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć w formie, która jest zgodna z Prawem konsumenckim.
 4. Sprzedający zobowiązany jest potwierdzić Konsumentowi na adres e-mail (podany w momencie zawierania umowy) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy,  umowę uważa się za niezawartą.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu nie później niż 14 dni od momentu, w którym odstąpił od umowy.
 7. Konsument odsyła rzeczy, które są przedmiotem umowy, od której nastąpiło odstąpienie na własny koszt.
 8. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych (które nie są zapisane na nośniku materialnym), gdy nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia jeszcze przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, lub nie poinformowano go o utracie przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy w czasie udzielania takiej zgody, lub gdy przedsiębiorca nie dostarczył takiego potwierdzenia w myśl art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
 9. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy, która jest przedmiotem umowy, będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru i cech, jak również funkcjonowania rzeczy.
 10. Sprzedający najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, które zostało złożone przez Konsumenta zwróci mu wszystkie dokonane przez niego wcześniej płatności, łącznie z kosztami dostarczenia Konsumentowi rzeczy, natomiast gdy Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy, Sprzedający wówczas nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów w myśl art 33 Prawa konsumenckiego.
 11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Konsumenta chyba, że Konsument wyraził zgodę na inny sposób płatności, niewiążący się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Sprzedający ma prawo do wstrzymania się ze zwrotem zapłaty, którą otrzymał od Konsumenta do momentu otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu jej odesłania przez Konsumenta.
 13. Konsument w myśl art 38 Prawa konsumenckiego nie ma prawa do odstąpienia od umowy:
  1. W której cena lub wynagrodzenie uzależnione jest od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie ma kontroli, a które mogą pojawić się jeszcze przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  2. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, która została wyprodukowana zgodnie ze specyfikacją konsumenta, lub służąca do zaspokojenia jego indywidualnych potrzeb;
  3. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz, która szybko się psuje lub ma krótki termin przydatności do użycia;
  4. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w odpowiednio zabezpieczonym opakowaniu, jednak po otwarciu opakowania nie może zostać zwrócona ze względów higienicznych oraz ze względu na ochronę zdrowia, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe, czy też wizualne. Dotyczy to również programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, gdy opakowanie to zostało otwarte zaraz po dostarczeniu;
  7. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie zostały zapisane na nośniku materialnym, gdy spełnianie świadczenia rozpoczęło się za zgodą Konsumenta jeszcze przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po przekazaniu mu informacji przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  8. O dostarczanie wszelkich dzienników, periodyków lub czasopism, nie licząc umowy o prenumeratę.

§5 Rękojmia

 1. Sprzedający zgodnie z art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie ogranicza odpowiedzialność wobec Klientów w związku z wadami fizycznymi i prawnymi  (rękojmia).
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta zgodnie z obowiązującymi zasadami w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
 3. W przypadku umowy z Konsumentem – kiedy wadę fizyczną stwierdzono przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, należy przyjąć, że istniała ona w momencie przejścia niebezpieczeństwa (według mnie: przejścia własności) na Konsumenta.
 4. Kupujący w momencie, gdy sprzedana rzecz ma wadę, może:
  1. Złożyć oświadczenie, w którym żąda obniżenia ceny;
  2. Złożyć oświadczenie dotyczące odstąpienia od umowy.

Chyba, że Sprzedający wymieni rzecz wadliwą na nową, bez wad lub wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego lub Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany jej na wolną od wad lub usunięcia jej, wówczas nie ma prawa do wymiany rzeczy lub usunięcia wady. (tego nie rozumiem)

 1. Konsument może zamiast proponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady zażądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub zamiast proponowanej przez Sprzedającego wymiany na nową rzecz – żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby zbyt dużych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez Sprzedającego.  Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy, która jest wolna od wad, rodzaj oraz znaczenie stwierdzonej wady. Bierze się również pod uwagę niedogodności, na które mógłby zostać narażony Konsument.
 2. Konsument nie ma możliwości odstąpienia od umowy, gdy wada jest nieistotna.
 3. Konsument,  jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może także:
  1. Zażądać wymiany rzeczy na inną, bez wad;
  2. Zażądać usunięcia tej wady.
 4. Sprzedający jest zobowiązany wymienić rzecz wadliwą na taką bez wad lub usunąć wadę bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 5. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta w momencie, gdy doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy jest niemożliwe lub gdy doprowadzenie jej do zgodności wynikającej z umowy wymagałoby zbyt dużych kosztów.
 6. Gdy rzecz wadliwa została już zamontowana,  Konsument może zażądać od Sprzedającego jej demontażu i ponownego zamontowania po wcześniejszej wymianie na wolną od wad lub po usunięciu tej wady, jednak zobowiązuje się tym samym ponieść część kosztów, które przewyższają cenę rzeczy sprzedanej. Może również zażądać od Sprzedającego, aby ten dokonał zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. Gdy Sprzedający nie wykona tego obowiązku,  Konsument jest może wówczas wykonać te czynności na koszt Sprzedającego.
 7. Konsument, wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi, zobowiązuje się na koszt Sprzedającego dostarczyć wadliwą rzecz na adres reklamacyjny,  a gdyby ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób, w jaki została zamontowana – jej dostarczenie przez Konsumenta byłoby wówczas utrudnione,  Konsument zobowiązuje się do udostępnienia rzeczy Sprzedającemu w miejscu, w którym jest. Gdy Sprzedający nie wykona tego obowiązku, Konsument może odesłać rzecz na koszt Sprzedającego.
 8. Wszelkie koszty związane z wymianą lub naprawami ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji, która została opisana w §5 pkt 10.
 9. Sprzedający ma obowiązek przyjąć od Konsumenta wadliwą rzecz w przypadku jej wymiany na inną, bez wad lub odstąpienia od umowy.
 10. Sprzedający w terminie 14 dni jest zobowiązany do ustosunkowania się do art. 5615 kodeksu cywilnego: oświadczeniu o żądaniu obniżenia ceny, żądaniu wymiany rzeczy na wolną od wad, żądaniu usunięcia wady. Sprzedający w terminie 30 dni zgodnie z art. 7a prawa konsumenckiego ustosunkuje się do każdego innego oświadczenia Konsumenta, którego nie dotyczy określony w kodeksie cywilnym termin 14 dni. Inaczej uważa się, że uznał on za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
 11. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, gdy wadę fizyczną stwierdzi się jeszcze przed upływem dwóch lat od momentu jej wydania Konsumentowi, a gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana jeszcze przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 12. Domaganie się Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę tej rzeczy na wolną od wad przedawnia się wraz z upływem roku, licząc od dnia, kiedy stwierdzi się wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu, gdy rzecz została wydana Konsumentowi, a gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana jeszcze przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 13. Gdy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się wraz z upływem dwóch lat od momentu jej wydania Konsumentowi,  Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za jej wszelkie wady fizyczne, stwierdzone przed upływem tego terminu.
 14. W terminach, które zostały określone w §5 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej sprzedanej rzeczy, a gdy Konsument żądał jej wymiany na nową – bez wad, lub jej całkowitego usunięcia, termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się w momencie upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 15. W momencie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi, termin do wykonania innych uprawnień, które przysługują Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu aż do momentu prawomocnego zakończenia całego postępowania. W przypadku postępowań mediacyjnych termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, które przysługują Konsumentowi, zaczyna się od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
 16. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §5 pkt 15-16, jednak bieg terminu rozpoczyna się w momencie, kiedy Konsument dowiedział się o istnieniu wady – a gdy dowiedział się dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od momentu, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią uprawomocniło się.
 17. Gdy w wyniku pojawiania się wady zakupionej rzeczy Konsument złożył oświadczenie dotyczące odstąpienia od umowy albo obniżenia ceny, może żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez zawarcie umowy, nie wiedząc jeszcze o istnieniu wady nawet, gdy zaistniała szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, może żądać zwrotu kosztów zawarcia danej umowy, odebrania, przewozu, przechowania oraz ubezpieczenia rzeczy, zwrotu nakładów w zakresie, w którym nie odniósł z nich żadnych korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej. Dotyczy to również zwrotu kosztów procesu. Nie zwalnia to z obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 18. Upływ żadnego z terminów do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z płynących tytułu rękojmi, jeśli Sprzedający zataił wadę w sposób podstępny.
 19. Sprzedający, jeśli jest zobowiązany do świadczenia na rzecz Konsumenta wykona je bez niepotrzebnej zwłoki, nie później niż w terminie, który jest przewidziany w prawie.

§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych, które są przekazywane przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
 2. Sprzedający jest zobowiązany do ochrony danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący w momencie podania danych osobowych przy składaniu zamówienia Sprzedającemu wyraża jednocześnie zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji zamówienia. Kupujący może w każdej chwili sprawdzić, poprawić, aktualizować lub usunąć swoje dane osobowe.
 3. Wszelkie zasady gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych, które są wykorzystywane w celu realizacji zamówień przez sklep opisano w Polityce prywatności, która jest dostępna pod adresem: https://dzieci-rehabilitacja.pl/polityka-prywatnosci/

§7 Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia regulaminu nie mają na celu naruszenia praw Kupującego. Nie mogą być w ten sposób interpretowane, ponieważ w przypadku niezgodności poszczególnych części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. O zmianach w regulaminie i jego zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadamiani drogą elektroniczną. Powiadomienie takie zostanie wysłane co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem obowiązywania nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą po to, aby dostosować regulamin do obowiązujących przepisów prawa.
 3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze ogólnodostępna dla Kupującego w zakładce regulamin https://dzieci-rehabilitacja.pl/regulamin-sklepu-internetowego-bestcare-obowiazuje-od-1-06-2017r/ w czasie realizacji zamówienia oraz w okresie opieki posprzedażowej Kupujący zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu zaakceptowanego przez niego w momencie składania zamówienia. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy Konsument uzna go za mniej korzystny od obecnie obowiązującego i poinformuje wówczas Sprzedającego o wyborze aktualnego, jako obowiązującego.
 4. W sprawach, które są nieuregulowane niniejszym regulaminem, stosuje się̨ odpowiednie przepisy prawne. Kwestie sporne, przy wyrażeniu takiej woli przez Konsumenta, rozwiązuje się drogą postępowania mediacyjnego przed: Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może skorzystać także z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów np. wykorzystując unijną platformę internetową ODR lub poprzez dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego spośród dostępnych w rejestrze UOKiK. Sprzedający oświadcza zamiar, przy jednoczesnym wyrażeniu zgody na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego.
  W ostateczności sprawa rozstrzygana jest prze sąd właściwy zarówno miejscowo, jak i rzeczowo.

 

Z poważaniem:

Zespół Bestcare